Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
No Image Available

Psikologi Perkembangan

 Author: Fauzi Fadliansyah, M.Pd.  Category: Pendidikan  Publisher: UPG Press  Published: January 29, 2024  ISBN: xxxxx-xxxx-xxxx
 Description:

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku tentang Psikologi Perkembangan untuk mahasiswa. Buku ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembautan buku ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini.


 Back